top of page

Attendes tilnærming til åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den har til hensikt å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere. I tillegg til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, skal loven samtidig sikre tilgang til informasjon.

 

I Attende arbeider vi systematisk med risiko og forbedring blant annet gjennom rammeverket som følger vår ISO9001-sertifisering. Vi er også sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. For Attende er bærekraft en del av vår identitet. Vi tar vare på hverandre, vi jobber for å utnytte ressursene som finnes i samfunnet.


Våre bærekraftige valg deler vi inn i tre kjerneområder: mennesker, miljø og forretningsetiske forhold.

 

Vi støtter alle bærekrafts målene, men ønsker å gjøre en forskjell på de områdene vi kan påvirke mest og har da valgt ut disse fire bærekraftsmålene: god helse og livskvalitet (nr.3), anstendig arbeid og økonomisk vekst (nr.8), ansvarlig forbruk og produksjon (nr.12), samarbeid for å nå målene (nr.17).

 

Attendes tilnærming skal være iht. prinsippene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er integrert i Attendes eksisterende ledelsessystem. Vi har kartlagt potensielle og faktiske negative konsekvenser og betydelige risikoer angående menneskerettigheter, og har følgende dokumenter for å sikre, og vise, at vi overholder kravene:

 • Personalhåndbok

 • Etiske retningslinjer

 • Håndbok i kvalitet og HMS

 • Kvalitets politikk

 • HMS politikk

 • Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold

 • Strategisk plattform/SWOT analyse

 • Prosedyre for leverandørgodkjenning og evalueringsskjema

 • Aktsomhetsvurdering menneskerettigheter

 • Redegjørelse menneskerettigheter

 • Strategi for bærekraft og menneskerettigheter

 

Ledelsessystemet eies av daglig leder, og det operative ansvaret er tillagt Økonomifunksjonen og HMS-koordinator. Operativ forvaltning og opplæring organiseres via HR og HMS-koordinator.

 

Styret orienteres årlig om kvalitetsarbeidet i virksomheten, blant annet gjennom årsrapporten.

Figur aktsomhetsvurderingsprosess Attende.png

Redegjørelse

Attende er et konsern som har både forhåndsgodkjent aktivitet for NAV og kommersielle kunder. Selskapet har hovedkontor i Stavanger kommune, og driver i all hovedsak sin virksomhet i Rogaland. Arbeidsinkludering, herunder tilrettelegging og rekruttering, er sentralt i alle operasjoner. Av selskapets kommersielle leveranser, kan nevnes:

 • Mekanisk verksted

 • Pakking og montering for kunder

 • Storkjøkken, kantinedrift og kafé

 • Kopi- og grafisk

 • Sjåfør og transporttjenester

 • Renhold, rydding og pleie av grøntområder

 

Interne risikoer og muligheter

 

1. Det er fare for at person- og belastningsskader kan oppstå, og vi jobber kontinuerlig for å ivareta sikkerheten og trivselen til våre ansatte (HR3)

Iverksatte tiltak: Helse, miljø og sikkerhet er det viktigste vi jobber med, hver eneste dag. Alle ansatte får opplæring før de begynner, for å ha best mulig kompetanse til å utføre jobben sin og til å forstå arbeidsprosessene hos oss. Viktige rutiner hos oss handler om brannfare, evakuering, verneutstyr, kjemikalier, maskiner, transport – og arbeidsmiljø. Vi har jevnlige vernerunder, et system som er risikobasert, jobber etter norsk lov og har arbeidsmiljøundersøkelser.

Ytterligere tiltak planlagt: HMS er et kontinuerlig arbeid, vi jobber med forbedringer, har regelmessige risikovurderinger og involverer ansatte i vernerunder. Vi anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt, men det jobbes systematisk med å videreutvikle bedriftens arbeidsmiljø gjennom AMU og andre kanaler for samarbeid.

 

Aktsomhetsvurdering

2. Det er en risiko for at ansatte kjenner på usikkerhet om innmelding i fagforeninger (HR23 og HR20)

Iverksatte tiltak: Norsk lov og personalhåndboken beskriver at personell står fritt til å melde seg inn i hvilken fagforening de foretrekker.

3. Det er en risiko for at personell ikke får lik lønn for likt arbeid (HR23)

Iverksatte tiltak: Vi følger fastsatt lønnsmatrise i produksjonsavdelingene. Vi har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral på alle områder

Leverandørrisiko

Selskapet jobber jevnlig med leverandøroppfølging, og har en årlig oppfølging og kvalifisering av alle leverandører. Dette gjøres blant annet gjennom spørreundersøkelser.

Det er sjelden selskapet kjøper inn varer eller tjenester hvor vi vurderer risiko for brudd på menneskerettigheter som betydelig; i den grad det leies inn eksterne så gjøres det en vurdering på selskapsnivå av den leder som godkjenner innleie. Det er per juni 2023 ikke avdekket denne type avvik hos våre leverandører eller samarbeidspartnere.

 

Dersom det avdekkes avvik, så har selskapet prosesser for oppfølging av avvik. Dersom man mottar klager eller varsler (anonymt eller ikke) om kritikkverdige forhold internt eller hos en av selskapets samarbeidspartnere, så har selskapet prosedyrer for håndtering av varsler.

bottom of page