top of page
©Brian Tallman AttendeDSCF1423November 17, 20174896 x 3264.jpg

HMSK

HMS, kvalitet og bærekraft

Vi jobber hver dag for å bli bedre.

Vi jobber hver dag for å redusere utslipp.  ​

Vi jobber hver dag for å sørge for at våre ansatte har det bra på jobb. 

Derfor har vi egne ansatte med ansvar for både HR, HMS, kvalitet og bærekraft. Derfor er vi en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, og vi er sertifisert i kvalitetsstandarden ISO-9001. 

ISO-sertifisering

Vi er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetssystemet vårt skal sikre god drift gjennom alle prosesser og videre medvirke til økt kundetilfredshet. Vi skal levere riktig kvalitet til riktig tid, og vi skal være best på lokal produksjon og tjenester.

Miljøfyrtårn-sertifisering

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Vi dokumenterer og følger opp miljømål som gjør at vi kan produsere bedre og bedre tjenester med lavere og lavere klimaavtrykk. 

  • Overgang til fossilfri varetransport

  • Energitiltak for å redusere el-forbruk

  • Lokale miljøtiltak som etablering av blomsterenger og småskala bikube-drift på eiendommen

  • Sortering av avfall

  • Økt grad av gjenbruk 

Vi rapporterer på våre bærekraftsmål som en integrert del av Årsrapporten for 2022.  

Achilles JQS

Vi er registrert som pre-kvalifisert leverandør i Achilles JQS for Norge og Danmark. Achilles kvalifiserer, evaluerer og overvåker det vi gjør. På denne måten kan vi utvikle langsiktige og gjensidig lønnsomme relasjoner til våre kunder og leverandører.

Internkontrollforskriften 

Vi tilfredsstiller kravene i forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften). Virksomheten vår er videre lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk og ivaretar til enhver tid de ansattes faglige og sosiale rettigheter.  På våre kjøkken jobber vi i henhold til Mattilsynets forskrifter. 

Kundene våre gis innsyn

Våre kunder og samarbeidspartnere kan ved forespørsel gis rett til gjennomgåelse og verifikasjon av styringssystemene våre både når det gjelder kvalitet, prosess, internkontroll og HMS.

Vi har etablert risikotenking som en integrert del av vår organisasjonskultur. Dette innebærer at vi tenker proaktivt under planlegging og gjennomføring av alle operasjoner slik at vi reduserer risikoen for problemer og stadig er på jakt etter forbedringer. Dette er et ansvar for alle våre medarbeidere, ikke bare for ledelsen. Vi skal alle tenke på risikoer og muligheter i de arbeidsoppgavene vi er involverte i. Ledelsen har et særlig ansvar for å arbeide forebyggende når det gjelder hovedprosessene våre og de overordnete strategiene.

Når vi oppdager risikoer eller forbedringsmuligheter, skal vi planlegge og gjennomføre tiltak, evaluere effekten av tiltakene og lære av erfaringer.

For alle våre verdiskapende prosesser har vi kartlagt og dokumentert vesentlige risikoer i forhold til kundetilfredshet og kvalitet i leveransene. Vi gjentar denne kartleggingen minst annet hvert år.

Vi analyserer risikoene og registrerer dem i vårt risikoregister slik at vi kan evaluere risikoene og gjennomføre tiltak for å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens når dette er nødvendig.

Miljøfyrtårn-sertifisert.png
ISO-9001.jfif
Skjermbilde 2021-09-06 kl. 09.29.52.png
ACHILLES.png
Skjermbilde 2021-09-06 kl. 09.29.35.png
bottom of page